Info isikuandmete töötlemise kohta

Müük ŠKODA AUTO e-poes

Käesoleva dokumendiga anname meie kui isikuandmete töötleja – ettevõte ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, registreerimisnumber 00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistri alajaotuses B, kaust nr 332 (edaspidi „ŠKODA AUTO“) – infot isikuandmete töötlemise ja teie sellega seotud õiguste kohta.

Isikuandmete töötlemist teostatakse järgmise tegevuse käigus: Müük ŠKODA AUTO e-poes

E-POE TELLIMUSE TÄITMINE

Töötlemise otstarve:
E-poe tellimuse täitmine

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame teie isikuandmeid teie e-poe tellimuse täitmise otstarbel, sealhulgas tellimuse vastuvõtmiseks, selle täitmise tagamiseks, arve automaatseks genereerimiseks ja arve hilisemaks kohaletoimetamiseks kas meie e-kaupluse tellimustega tegeleva äripartneri kaudu kodutellimuste puhul või jaotusvõrgu liikme kaudu juhul, kui tellimusele tullakse järele meie jaotusvõrgu ühe liikme ruumidesse.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et astuda teiega lepingulistesse suhetesse või täita teiega sõlmitud lepingut. Teie isikuandmete esitamine on lepinguline kohutus ja kui te neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda teiega lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed ja kauplemisajalugu.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat pärast tellimuse täitmist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Jaotusvõrgu liikmed, e-poe tellimustega tegelev äripartner. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse teilt ŠKODA AUTO e-poe veebivormide kaudu.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele: Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Millised on teie õigused?

Isikuandmete töötlemise käigus on teil järgnevad õigused:

Ligipääs töödeldavatele isikuandmetele.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamine.

Ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamine.

Isikuandmete kustutamine otstarbe õigusliku aluse tühistamisel või ebaseadusliku töötlemise korral.

Andmete töötlemise piiramine.

Teie isikuandmete väljavõte masinloetaval kujul teie või teise kontrollija jaoks.

Vaide esitamine andmete töötlemise kohta, kui te usute, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

Mitte olla automaatse otsusetegemise subjekt.

Kuidas te saate oma õigusi teostada?

Seoses teie õiguste teostamisega võib ŠKODA AUTO nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

Isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud päringute jaoks kasutage järgmisi sidekanaleid:

Telefon:

+420 800 600 000

Post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Andmekaitseametnik

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võite otse ühendust võtta ŠKODA AUTO andmekaitseametnikuga.

http://www.skoda.ee/muud/isikuandmed
dpo@skoda-auto.cz

Kaebuse esitamine

Juhul, kui te pole nõus viisiga, kuidas ŠKODA AUTO töötleb või käitleb teie isikuandmeid, võite esitada kaebuse ŠKODA AUTO andmekaitseametnikule või järelevalveasutusele.

Andmebüroo
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/