INFO ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

Portaali MyŠKODA käitamine

Käesoleva dokumendiga anname meie kui isikuandmete vastutav töötleja – ettevõte ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, registreerimisnumber 00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistri alajaotuses B, kaust nr 332 (edaspidi „ŠKODA AUTO“) – infot isikuandmete töötlemise ja teie sellega seotud õiguste kohta.

Isikuandmete töötlemist teostatakse järgmise tegevuse käigus: Portaali MyŠKODA käitamine

Portaali MyŠKODA käitamine

Töötlemise otstarve:
Pakkuda portaali MyŠKODA

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame teie isikuandmeid portaali funktsionaalsuse tagamiseks, sealhulgas teie registreerimiseks, sisselogimiseks ja auto omanduse tuvastamiseks. Kui te lepite kokku kohtumise jaotusvõrgu liikme ruumides, edastame teie isikuandmed teie poolt valitud jaotusvõrgu liikmele.

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on õigus töödelda isikuandmeid teie antud nõusoleku alusel. Kui te ei andnud meile oma nõusolekut, ei töötle me sel põhjusel teie isikuandmeid.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, kirjeldavad andmed, suhtlemine, vastasmõjud ja nende andmete põhjal tuletatud profiilid, toote tehnilised andmed ja võrgu identifikaatorid.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
Kuni isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamiseni.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Jaotusvõrgu liige. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi Vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse teilt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Millised on Sinu õigused?

Isikuandmete töötlemise käigus on Sul järgnevad õigused:

Ligipääs töödeldud isikuandmetele.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamine.

Ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamine.

Isikuandmete kustutamine otstarbe õigusliku aluse tühistamisel või ebaseadusliku töötlemise korral.

Andmete töötlemise piiramine.

Sinu isikuandmete väljavõte masinloetaval kujul Sinu või teise vastutava töötleja jaoks.

Vaide esitamine andmete töötlemise kohta, kui Sa usud, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

Mitte olla automaatse otsusetegemise subjekt.

Kuidas Sa saad oma õigusi teostada?

Seoses Sinu õiguste teostamisega võib ettevõte AUTO 100 AS nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

Isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud päringute jaoks kasutage järgmisi sidekanaleid:

Elektrooniliselt:

Telefoniga

+420 800 600 000

Postiga:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Andmekaitseametnik (DPO)

Seoses Sinu õiguste teostamisega võib ŠKODA AUTO nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

dpo@skoda-auto.cz

Kaebuse esitamine

Juhul, kui Sa pole nõus viisiga, kuidas ŠKODA AUTO töötleb või käitleb Sinu isikuandmeid, võid esitada kaebuse ŠKODA AUTO andmekaitseametnikule (DPO) või järelevalveasutusele.

Andmekaitse büroo
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/