Info isikuandmete töötlemise kohta

Turu-uuringud

Käesoleva dokumendiga anname meie kui isikuandmete vastutav töötleja – ettevõte ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, registreerimisnumber 00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistri alajaotuses B, kaust nr 332 (edaspidi „ŠKODA AUTO“) – infot isikuandmete töötlemise ja teie sellega seotud õiguste kohta.

Isikuandmete töötlemist teostatakse järgmise tegevuse käigus: Turu-uuringud

TURU-UURINGUD

Töötlemise otstarve:
Turu-uuringud

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame Sinu isikuandmeid, et koguda, analüüsida ja säilitada kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete uuringute tulemusi, mida võivad läbi viia välisagentuurid.

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on õigus andmeid töödelda Sinu poolt meile antud isikuandmete töötlemise nõusoleku alusel. Kui Sa ei andnud meile oma nõusolekut, ei töötle me sel põhjusel Sinu isikuandmeid.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, kirjeldavad andmed.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
Kuni nõusoleku tühistamiseni.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Turu-uuringut teostav agentuur.

Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Millised on teie õigused?

Isikuandmete töötlemise käigus on teil järgnevad õigused:

Ligipääs töödeldavatele isikuandmetele.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamine.

Ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamine.

Isikuandmete kustutamine otstarbe õigusliku aluse tühistamisel või ebaseadusliku töötlemise korral.

Andmete töötlemise piiramine.

Sinu isikuandmete väljavõte masinloetaval kujul Sinu või teise kontrollija jaoks.

Vaide esitamine andmete töötlemise kohta, kui te usute, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

Mitte olla automaatse otsusetegemise subjekt.

Kuidas Sa saad oma õigusi teostada?

Seoses Sinu õiguste teostamisega võib ŠKODA AUTO nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

Isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud päringute jaoks kasuta järgmisi sidekanaleid:

Telefon:

+420 800 600 000

Post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Andmekaitseametnik

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võid otse ühendust võtta ŠKODA AUTO andmekaitseametnikuga.

dpo@skoda-auto.cz

Kaebuse esitamine

Juhul, kui Sa pole nõus viisiga, kuidas ŠKODA AUTO töötleb või käitleb Sinu isikuandmeid, võite esitada kaebuse ŠKODA AUTO andmekaitseametnikule või järelevalveasutusele.

Andmekaitsebüroo
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/