Privaatsuspoliitika

ŠKODA AUTO Privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus

Meie, ŠKODA AUTO a.s., registreeritud aadressil tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, registreerimisnumber 00177041, maksukohuslase number CZ00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistris, kaust nr B 332, oleme ette valmistanud käesoleva õiendi isikuandmete kaitse kohta, teatamaks teile, kuidas me kogume, töötleme, kasutame ja kaitseme teie isikuandmeid ning sellest tulenevalt aitame teie eraelu kaitsta.

Käitleme kõiki teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele, eelkõige Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GPDR – General Data Protection Regulation), seadusele nr 127/2005 Coll. elektroonilise side kohta, muudetud kujul, ja seadusele nr 480/2004 Coll. teatud infoühiskonna teenuste kohta, muudetud kujul.

Samal ajal soovime seda õiendit isikuandmete kaitse kohta kasutada, et selgitada kõige tähtsamaid teie isikuandmete kaitsmiseks kasutatavaid tingimusi ja protsesse ning vastata küsimustele, mis teil võivad tekkida seoses teie isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamisega.

2. Järelevalve

Teeme kõik endast oleneva, et teie isikuandmetega tegelemisel järgida kõiki ettenähtud ja siduvaid eeskirju ning turvameetmeid. Seetõttu usume, et teil ei teki ühtegi olukorda, mis võiks tekitada rahulolematust seoses meie käitumisega teie suhtes.

Kui te ei nõustu viisiga, mida me kasutame teie isikuandmete töötlemiseks, võite võtta ühendust:

Andmekaitse bürooga
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Czech Republic
+420 234 665 111
www.uoou.cz

3. Meie käsitlus

Me peame isikuandmete kaitset hädavajalikuks ja pöörame sellele märkimisväärset tähelepanu.

Seetõttu võite olla kindel, et me käitleme teie isikuandmeid vajaliku hoolega ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning kaitseme teie isikuandmeid maksimaalsel võimalikul määral vastavalt moodsaimale tehnilisele tasemele.

Et täielikult mõista, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme, soovitame teil hoolikalt läbi lugeda käesoleva õiendi isikuandmete kaitse kohta.

Teie isikuandmete töötlemisel peame kinni järgnevatest põhimõtetest:

 • Seaduslikkuse põhimõte, mis nõuab meilt teie isikuandmete töötlemist alati vastavalt õigusaktidele ja vähemalt ühe õigusliku aluse kohaselt.

 • Õigluse ja läbipaistvuse põhimõte, mis nõuab meilt teie isikuandmete töötlemist avatud ja läbipaistval viisil ning teie teavitamist nende töötlemise viisi kohta, samuti teavitamist selle kohta, kellele teie isikuandmeid on teatavaks tehtud (näiteks juhul, kui teie isikuandmeid hoitakse andmepilvedes väljaspool Euroopa Liitu ja Eurooopa Majanduspiirkonda). See hõlmab täiendavalt ka meie kohustust teavitada teid tõsiste turvarikkumiste või isikuandmete lekete korral.

 • Eesmärgi piiramise põhimõte, mis lubab meil koguda teie isikuandmeid ainult selgelt määratletud otstarbel.

 • Andmete minimeerimise põhimõte, mis nõuab, et me töötlekisme vaid neid isikuandmeid, mis on nende kasutamise otstarbeks vajalikud, asjakohased ja küllaldased.

 • Täpsuse põhimõte, mis nõuab meilt kõigi mõistlike meetmete rakendamist, võimaldamaks meil tagada teie isikuandmete regulaarset uuendamist või parandamist.

 • Piiratud säilitamise põhimõte, mis nõuab meilt teie isikuandmete säilitamist ainult ajavahemikul, mis on vajalik nende töötlemise konkreetsel eesmärgil (näiteks ajavahemikul, mille jaoks oli antud turunduse nõusolek, kui seda ei tühistatud enne ajavahemiku lõppu). Niipea, kui töötlemise ajavahemik lõpeb või töötlemise otstarve kaob, kustutame teie isikuandmed või teeme need anonüümseks, st muudame neid viisil, et need poleks teiega seotavad.

 • Terviklikkuse ja salastatuse, vaieldamatuse ja kättesaadavuse põhimõte, mis nõuab meilt teie isikuandmete turvamist ja nende kaitsmist volitamata või ebaseadusliku töötelmise, kaotsimineku ja hävimise eest. Neil põhjustel rakendame teie isikuandmete kaitseks arvukaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Samal ajal kindlustame, et ligipääs teie isikuandmetele oleks lubatud ainult valitud töötajatele.

 • Vastutuse (aruandekohutuse) põhimõte, mis nõuab meilt dokumentaalset tõestust kõigi ülaltoodud tingimustele vastavuse kohta.

4. Kontaktid teie küsimuste ja murede puhuks

Kui teile jääb käesoleva teate mõni osa selgusetuks või teil on mingeid küsimusi või kommentaare teie isikuandmete kaitse kohta, võtke kindlasti ühendust meie andmekaitseametnikuga.

ŠKODA AUTO Andmekaitseametnik

dpo@skoda-auto.cz

5. Mis on isikuandmed, nende liigitamine

Isikuandmed on info, mis võimaldab meil teid tuvastada. Seetõttu on see teile omistatav info.

Isikuandmed ei sisalda anonüümseid ega koondandmeid, st andmeid, mis pole üheselt teile omistatavad.

Isikuandmeid liigitatakse:

 • Põhiandmed, mis hõlmavad näiteks teie nime, perekonnanime, sünnikuupäeva, ID-kaardi (või mõne muu isikuttõendava dokumendi) numbrit.
 • Isikuandmete erikategooria, mis hõlmab isiklikku laadi tundlikke andmeid, sealhulgas näiteks teie terviseandmeid.

Põhiandmed jagunevad omakorda üksikuteks kategooriateks, mille loetelu on toodud peatükis „15. Isikuandmete kategooriad“.

6. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Me saame isikuandmeid teie käest ja käitleme neid edaspidi ainult vajalikul määral ja konkreetsel otstarbel. Isikuandmete edastamine on teile vabatahtlik ja kui nende edastamine põhineb nõusolekul, võib teatud tingimuste korral nõuda töödeldud isikuandmete kustutamist (lähemalt peatükis „10. Teie õigused“).

Teatud juhtudel, näiteks meie kaupade või teenuste soetamise lepingu sõlmimisel, vajame teilt vajalikus ulatuses isikuandmeid juba koos nende kaupade või teenuste siduva tellimusega. Ilma nende andmeteta pole meil võimalik teie nõudmisi täita ega teiega ülalmainitud lepingut sõlmida, eelkõige meie seadusest tulenevate kohustuste täitmise osas ning meie õigustatud huvide kaitsmise nimel.

Allpool toome ära õigusaktidega sätestatud õiguslikud alused, mille põhjal on meil volitused teie isikuandmete töötlemiseks. Põhialused teie isikuandmete töötlemiseks hõlmavad järgmist:

 • Nõusolek – teie annate meile nõusoleku ühel või mitmel konkreetsel otstarbel (näiteks reklaamsõnumite saatmiseks).

  Et saada nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks, peame kinni järgmistest reeglitest: me küsime teilt nõusolekuid teie isikuandmete töötlemiseks alati ükshaaval, nõusoleku andmine pole seetõttu osa lepingu tekstist ega muust kokkuleppest, ii) nõusoleku tekst on alati mõistetav, iii) nõusoleku andmine toimub alati teie aktiivse tegevuse tulemusena, see tähendab, et lahtreid teie eest eelnevalt ei täideta, iv) iga töötlemise otstarbe jaoks annate teie oma nõusoleku eraldi.
 • Lepingu täitmine – vajame teie isikuandmeid lepingu sõlmimiseks ja lepingu järgnevaks täitmiseks, või enne lepingu sõlmimist (näiteks soetuslepingule eelneva tellimuse jaoks).

 • Õigusliku kohustuse täitmine – me vajame teie isikuandmeid nende töötlemiseks, et täita oma õiguslikke kohustusi andmete vastutava töötlejana.

 • Õigustatud huvi – teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides, välja arvatud juhtudel, kui teie huvid või teie põhiõigused ja -vabadused on ülimuslikud nende huvide suhtes.

Vähesel määral kasutatakse teie isikuandmete töötlemiseks järgmisi õiguslikke aluseid:

 • Andmesubjektide õiguste kaitse – teie isikuandmete töötlemine on vajalik teie eluliste huvide või mõne teise isiku eluliste huvide kaitseks.

 • Avalik huvi – me oleme kohustatud töötlema teie isikuandmeid, et täita oma ülesandeid avalikes huvides või teostada avalikku võimu, milleks meil on õigus andmete vastutava töötlejana.

7. Isikuandmete töötlemise meetodid

Üksikasju teie isikuandmete töötlemiseks kasutatavate meetodite kohta leiate siit lingilt.

www.skoda-auto.com/data-privacy/personal-data-processing

8. Isikuandmete töötlemise põhjused

Nagu selgitatud peatükis „6. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus“, on meil vaja õiguslikku alust teie isikuandmete iga töötlemise jaoks.

Allpool leiate näiteid olukordadest, kus me enamasti vajame teie isikuandmeid, ja nende vajaduste õiguslikud alused:

 • Auto tellimine ja soetamine – õiguslik alus tuleneb lepingu sõlmimisest ja täitmisest või tegevusest enne soetuslepingu sõlmimist.

 • Hooldusteenused – õiguslik alus tuleneb lepingu sõlmimisest ja täitmisest, või tegevusest enne hoolduslepingu sõlmimist ja teenuse pakkumist.

 • Rahastamise pakkumine – õiguslik alus tuleneb tegevusest enne vastava lepingu sõlmimist (näiteks krediidikõlblikkuse hindamine) ja auto soetamise rahastamise lepingu täitmisest ning sellest lepingust tulenevatest vastastikustest õigustest ja kohustustest.

 • Kindlustuskokkulepe – õiguslik alus tuleneb kindlustuslepingu sõlmimisest ja täitmisest.

 • Mobiilirakenduse allalaadimine ja kasutamine – õiguslik alus tuleneb rakenduse kasutamise lepingu sõlmimisest ja selle lepingu täitmisest.

 • Turundusotstarve – õiguslik alus tuleneb nõusoleku andmisest reklaamisõnumite vastuvõtmiseks.

 • Veebilehtede tööks vajalike küpsiste salvestamine – õiguslik alus tuleneb meie õigustatud huvist, sest küpsiste salvestamine on vajalik veebilehtede nõuetekohase töö tagamiseks.

9. Isikuandmete kaitse

Teie isikuandmete nõuetekohane kaitse on meie proriteet ning seetõttu rakendame teie isikuandmete turvamiseks alltoodud tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Nende meetmete hulka kuuluvad:

 • Füüsilise ligipääsu kontroll – me säilitame kõiki andmeid viisil, et ligipääs neile oleks kaitstud, see tähendab, et andmete säilitamise kohad on kaitstud tehniliste meetmetega nagu kiipkaardid, võtmed, elektooniliselt kukustatavad uksed.

 • Kontrollitud ligipääs – kedagi ei lubata teie isikuandmeid säilitavasse mistahes süsteemi ilma vastava parooli või kaheastmelise tuvastuseta, andmetele pääsevad seetõttu ligi ainult volitatud isikud.

 • Ligipääsu kontroll – võtsime kasutusele meetmed, mis väldivad andmete volitamata lugemist, kopeerimist, muutmist, süsteemist eemaldamist ja muid tegevusi nendega.

 • Pseudonüümide loomine – me töötleme isikuandmeid, muutes neid nii, et need pole konkreetsele isikule omistatavad (andmed esitatakse pseudonüümi all).

 • Edastamise kontroll – kogu isikuandmete käitlemine nende elektroonilisel edastamisel on kaitstud, vältimaks nende volitamata lugemist, kopeerimist, muutmist või kustutamist.

10. Teie õigused

Mistahes isikuandmete kaitse poleks täielik ilma teie õigusteta nende kaitse osas. Altpoolt leiate nimistu oma õigustest seoses isikuandmete kaitsega ja praktilised selgitused nende õiguste kasutamiseks:

 • Õigus saada infot isikuandmete töötlemise kohta
  See annab teile õiguse saada infot, mis on seotud meie täieliku tuvastamisega teie isikuandmete vastutava töötlejana koos meie isikuandmete kaitse ametniku kontaktandmetega. Samal ajal on teil õigus teada töötlemise õiguslikku alust (näiteks lepingu täitmine), otstarvet (näiteks kaupade soetamise lepingud) või infot isikuandmete säilitamise ajavahemiku kohta. Me anname alati enne isikuandmete töötlemist teile teada selle õiguslikust alusest ja otstarbest.

 • Õigus isikuandmtele ligi pääseda
  See annab teile õiguse saada infot, kas me töötleme teie isikuandmeid ning millises ulatuses me seda teeme. Samal ajal on teil õigus nõuda töödeldud isikuandmete koopiat. Teie nõudmisel oleme samuti kohustatud teavitama teid andmete töötlemise otstarbe, töödeldud isikuandmete vastuvõtja ja muu asjassepuutuva kohta.

 • Õigus vigu parandada
  Me võimaldame teil nõuda meie töödeldavate isikuandmete mistahes muutmist, kui need ka tegelikult on muutunud (näiteks perekonnanime, aadressi jms muutmine).

  Meie kui isikuandmete vastutav töötleja ei ole kohustatud aktiivselt kindlaks tegema, kas meie kogutavad isikuandmed on uundatud, ebaõiged või ebatäpsed, kuid kui te meid sellisest asjaolust teavitate, on meil kohustus tegeleda teie märkusega või nõudmisega vead parandada. Samasugustel tingimustel on teil õigus paluda oma isikuandmete muutmist.

 • Õigus kustutada
  See õigus, mille kohta öeldakse ka „õigus olla unustatud“ nõuab meilt kui isikuandmete vastutavalt töötlejalt teie isikuandmete likvideerimist järgmistel juhtudel:
 1. Töötlemise otstarvet enam pole (näiteks lepingu lõpetamine);
 2. Te tühistasite oma isikuandmete töötlemise nõusoleku ja muid põhjusi teie isikuandmeid töödelda ei ole (näiteks turunduse nõusoleku tühistamine eeldusel, et teil pole meiega näiteks ühtegi lepingut);
 3. Te vastustate isikuandmete töötlemise (eeldusel, et see on lubatud ja puuduvad õiguslikud põhjused teie isikuandmete töötlemiseks); ja
 4. Vastavalt kehtivatele õigusaktidele nõutakse meilt teie andmete kustutamist (st hävitamiskohustus).

  Huvi korral leiate oma õiguste üksikasjaliku kirjelduse sellelt lingilt.
  gdpr.skoda-auto.com (alates 25. Maist, 2018)
 • Õigus vaiet esitada
  Sarnaneb õigusele nõusolekut tühistada ja kehtib, kui isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvi kohaselt (näiteks teie omandi kaitsmise otstarbel). Võite vaide esitada ka juhul, kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse otstarbel. Põhjendatud juhtudel, kui vaiet tunnustakse, kustutatakse teie isikuandmed ja me neid enam ei töötle.

 • Õigus andmete ülekantavusele
  Kui te soovite edastada oma isikuandmeid teisele vastutavale töötlejale, oleme kohustatud nende andmetega seda tegema ning edastama need struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus. Te võite seda õigust teostada üksnes siis, kui töötlemise aluseks on nõusolek või leping ja samal ajal toimub see automaatselt, st töötlemine toimub ainult tehnilisi vahendeid kasutades eelnevalt määratud algoritmi alusel ning ilma inimese sekkumiseta.

 • Õigus mitte olla pelgalt automaatse töötlemise põhjal tehtud otsuste subjekt automaatsel otsusetegemisel
  See tähendab, et teil on õigus nõuda oma andmete töötlemist isiku poolt, kui teie isikuandmete töötlemine on mõeldud olema teatud otsuse aluseks, tüüpiliselt näiteks teie krediidikõlblikkuse hindamisel enne laenu andmist.

11. Kes on vastutav töötleja ja kes töötleja ning mida nad teevad

Juhul, kui te annate meile oma isikuandmed, näiteks meie kaupade või teenuste soetamisel, kui te suhtlete meiega meie turunduskampaaniate käigus või küsite meilt midagi või esitate kaebuse kaupade või teenuste kohta, tegeleme teiega teie isikuandmete vastutava töötleja positsioonilt.

Isikuandmete vastutava töötlejana määrame meie teie isikuandmete töötlemise otstarbe ja vahendid.

Töötlemine hõlmab kõiki tegevusi teie isikuandmetega, näiteks nende kogumist, töötlemist, korraldamist, struktureerimist jne.

Isikuandmete vastutava töötlejana oleme samal ajal vastutavad, et täidaksime kõiki isikuandmete kaitse kohta käivaid kohustusi ja põhimõtteid, eelkõige nende piisava kaitse kohta. Kui teie isikuandmete turvalisust on rikutud, mida me loomulikult püüame vältida, oleme kohustatud 72 tunni jooksul teavitama sellest faktist Isikuandmete Kaitse Ametit.

Kui teie isikuandmete turvalisuse rikkumine toob kaasa olulise ohu, oleme kohustatud selle fakti teile edastama, eeldusel, et meil on olemas teie kehtivad kontaktandmed.

Töötleja on üksus, kellele meie kui vastutav töötleja edastame teie isikuandmed, ja kes edaspidi tegeleb nendega vastavalt meie antud juhistele. Nende hulka kuuluvad meie äripartnerid, tüüpiliselt turundusagentuurid, kes meie nimel saadavad teile reklaam- ja turundusteateid.

Kindlustamaks, et teie isikuandmeid käideldakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja need oleksid piisavalt turvatud, sõlmisime töötlejaga isikuandmete töötlemise kirjaliku lepingu.

12. Reeglid teie isikuandmete jagamiseks kolmandate isikutega

Reeglid, mida kasutatakse teie isikuandmete jagamisel nende töötlejatega, jagunevad kahte põhikategooriasse.

Esimene kategooria hõlmab isikuandmete jagamist Euroopa Liidus ja Eurooopa Majanduspiirkonnas, teine kategooria hõlmab jagamist kolmandate riikidega väljaspool Euroopa Liidu ja Eurooopa Majanduspiirkonna territooriumi ning jagamist rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Et saaksime jagada teie isikuandmeid töötlejaga Euroopa Liidus või Eurooopa Majanduspiirkonnas, hoolitseme, et see hõlmaks:

 • Et saaksime jagada teie isikuandmeid töötlejaga Euroopa Liidus või Eurooopa Majanduspiirkonnas, hoolitseme, et see hõlmaks:
 • Isikuandmete edastamist ainult selgelt määratletud ja vajalikus ulatuses;
 • Edastamist nõuetekohaselt sõlmitud isikuandmete töötlemise lepingu alusel; ning
 • Jagamist turvatud viisil (krüpteeritult, pseudonüümi all jne).

Kui teie andmeid jagatakse kolmandate riikidega väljaspool Euroopa Liitu ja Eurooopa Majanduspiirkonda ja rahvusvahelisi organisatsioone, jagatakse neid ainult standardsete lepingutingimuste, st Euroopa Komisjoni väljastatud näidislepingu alusel ning nende hulka kuuluvad ainult neis riikides paiknevad üksused, kus on tagatud piisav isikuandmete kaitse vastavalt Euroopa Komisjoni resolutsioonile. Kolmandate riikide hulka, millega teie isikuandmeid jagada võidakse, kuuluvad kõige sagedamini Hiina Rahvavabariik, India ja Vene Föderatsioon.

13. Kui te olete andmesubjekt

Andmesubjekt olete ainult füüsilise isikuna. Isikuandmete kaitset käsitlevad õigusaktid ei kehti juriidilistele isikutele, kooperatiividele, liitudele jne.

Selle õigusliku aluse kohaselt võime teid arvata kahte põhirühma. Esimese rühmana näeme oma kliente.Te saate meie kliendiks, kui teie isikuandmeid töödeldakse meie kaupade ja teenuste soetamise ja kasutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Teine rühm meie töödeldavate isikuandmete subjekte on kolmandate isikute rühm. Te olete kolmas isik näiteks siis, kui annate meile turunduse nõusoleku või kasutate meie veebilehti ilma soovita olla meie klient. Kui soovite teada, millal ja millistel tingimustel võite teada, millises ulatuses me teie isikuandmeid töötleme, palume lugeda peatükki „10. Teie õigused“, kus on selgitatud üksikuid protseduure ja nende tingimusi.

14. Terminid

Tundlikud andmed
Erilise loomuga andmed, näiteks info teie tervise kohta või biomeetrilised andmed, mis võimaldavad isiku tuvastamist (õigusaktides praegu „isikuandmete erikategooriad“).

Küpsised
Lühike tekstifail, mille külastatav veebileht saadab veebilehitsejale. See võimaldab veebilehel salvestada infot teie külastuse kohta, näiteks eelistatud keele ja muud seadistused. Järgmine külastus veebilehele võib seetõttu olla lihtsam ja tulemuslikum. Küpsisefailid on tähtsad. Ilma nendeta oleks internetis surfamine palju keerulisem.

Õigustatud huvi
Vastutava töötleja või kolmanda isiku huvi näiteks olukorras, kui andmesubjekt on vastutava töötleja klient, eranditeks on siiski juhtumid, kui subjekti huvid või tema põhiõigused ja -vabadused on nende huvide suhtes ülimuslikud.

Isikuandmed
Info konkreetse, tuvastatava isiku kohta.

Vastuvõtja
Isik, kellele andmed edastatakse.

Teenus
Mistahes teenus, mida me teile pakume, sealhulgas meie tooted, internetis pakutavad teenused ja nende reklaam.

Vastutav töötleja
Üksus, mis määrab isikuandmete töötlemise otstarbe ja vahendid; vastutav töötleja võib töötlejale anda volitused töötlemise teostamiseks.

Andmesubjekt
Elav isik, kelle kohta isikuandmed käivad.

Otstarve
Põhjus, miks vastutav töötleja kasutab teie isikuandmeid.

Kaubad
Tooted, mida te meilt ostate, tüüpiliselt auto, kuid ka rakendus teie mobiiltelefoni tarvis.

Töötlemine
Tegevus, mida vastutav töötleja või töötleja teevad isikuandmetega.

Töötleja
Üksus, kes vastutavale töötlejale andmeid töötleb.

15. Isikuandmete kategooriad

Allpool leiate üksikud isikuandmete kategooriad ja nende hulka kuuluvad konkreetsed andmed.

Tuvastamisandmed:
nimi, perekonnanimi, neiupõlvenimi, tiitel nime ees või järel, sugu, keel, elukoht, alaline elukoht, sünniaeg ja -koht, surmaaeg, kodakondsus/rahvus, isikuidentifikaator (ettevõtte väljastatud), dokumendi tüüp, diplomaatilise passi number, ID-kaardi number, ettevõtte registreerimisnumber, maksukohuslase number, sotsiaalkindlustusnumber, juhiloa number, passi number, dokumendi aegumiskuupäev, dokumendi väljaandmise aeg ja koht, ID-kaardi foto, rakenduse sisselogimisandmed, kirje loomise/kustutamise kuupäev, töötaja number, tööandja, amet, pressikaardi number, allkiri.

Kontaktandmed:
postiaadress, töökoha aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress, elektrooniline andmevahetussüsteem („databox“), kontaktandmed sotsiaalmeedias.

Psühholoogilised tunnused:
mistahes info iseloomu, isiksuse, vaimse seisundi, meeleolu kohta.

Füüsilised tunnused:
mistahes füüsilised tunnused (juuste ja silmade värv, pikkus, kaal jne).

Riskiprofiilid:
küberrisk, rahapesurisk, pettuserisk, terrorismi rahastamise risk, embargorisk, PEP, muud turvariskid.

Info pere ja teiste isikute kohta:
abielu, partnerlus, perekonnaseis, laste arv, info leibkonna kohta, lapse nimi ja perekonnanimi, lapse sünniaeg, info teise isiku kohta (sugulus ja hõimlus).

Kirjeldavad andmed:
sotsiaalne staatus (üliõpilane/palgatöötaja/üksikettevõtja/sissetulekuta isik), tööülesanded ja -kogemused, oskused, haridus, kutseoskused, elustiil, harjumused, vaba aeg ja reisimine, liikmelisus näiteks heategevus- või vabatahtlikes organisatsioonides, info andmesubjekti elupiirkonna kohta, info eluaseme kohta, olulised hetked andmesubjekti elus (elukohavahetus, juhiloa saamine), tervisekindlustuse kood, relvaluba (jah/ei), vasaku- või paremakäelisus, Euroopa ravikindlustuskaardi number, eelistatud müügiesindus, töövõimetuslehe koopia, segmenteerimine.

ID-kaardi või muu avaliku dokumendi koopia:
ID-kaardi koopia, passi koopia, puudega isiku kaardi koopia, puudega isiku saatja kaardi koopia, juhiloa koopia, diplomaatilise passi koopia, auto registritunnistuse koopia, isikukood.

Info rassilise või etnilise päritolu kohta:
rassiline või etniline päritolu.

Poliitilised vaated:
poliitilised vaated.

Info religioossete või filosoofiliste tõekspidamiste kohta:
religioossed või filosoofilised tõekspidamised.

Info ametiühingu liikmelisuse kohta:
liikmelisus ametiühingutes.

Geneetilised andmed:
geneetilised andmed.

Biomeetrilised andmed:
biomeetrilised andmed (allkiri, foto).

Info kriminaalasjade ja kuritegude kohtuotsuste või nendega seotud turvameetmete kohta:
info kriminaalasjade ja kuritegude kohtuotsuste või nendega seotud turvameetmete kohta.

Terviseandmed:
füüsiline tervis, vaimne tervis, riskiolukorrad ja riskikäitumine, puudega isik, puudega isik koos saatjaga, veregrupp, tervishoiuinfo, info suguelu või seksuaalse orientatsiooni kohta.

Töötasu ja muud sarnased andmed:
töötasu/palk, töötasu kompensatsioon, keskmine sissetulek, boonused ja soodustused, töötasust mahaarvamised, töötasu saatmise viis, kulutused, isikliku konto number, sisemiste allikate kasutamine, kindlustus, maksud ja mahaarvamised, maksudeklaratsioon, maksutagastused ja vastavad dokumendid, info töötaja varade kohta.

CV-d, kaaskirjad ja värbamisprotsesside dokumentatsioon:
CV-d, kaaskirjad ning värbamisprotsesside dokumentatsioon ja tulemused.

Tööalane info:
amet, kulukeskus, ülemus, tööajad ja riigipühad, puhkus, haiguspuhkus, ema- või vanemapuhkus, karjääri katkestamine, kohalolek, üritused, kalender, kodukontor, kaugtöö, info töölähetuste ja teiste töösuhte muutuste kohta, igapäevane programm/päevakava, usaldatud seadmed ja muud väärtuslikud esemed, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid, töötundide arv, läbitud koolitused, ligipääsuõigused, töövigastuse loend, töö kolmandate iskute heaks, antud ja saadud annetused.

Hinnangud ja vastav suhtlemine:
tagasiside töötajatelt, küsitluste vastused, kaebused/soovitused/ettepanekud/taotlused/küsimused ja nendega tegelemine, hooldusnõuded, hinnangute dokumentatsioon, sisesanktsioonid, enesehinnang, isiklikud eesmärgid ja tulemuslikkuse võtmenäitajad.

Töötaja muud tuvastamis- ja kontaktandmed:
töötajakaardi number, ligipääsuõigused/ID2/kasutajanimi, tööalased elektronpostkastid, töötelefoni number, sisemiste IT-süsteemide paroolid, logid ja ligipääs sisemistele IT-süsteemidele – VPN-ühendused, info gruppi kuuluvate töötajate kohta.

Tehinguinfo:
pangakonto number, deebet- ja krediitkaardi number, volitused ja volikirjad, tehingute kuupäevad, tehingute summad.

Kauplemisajalugu:
tehingud ja lepingud koos neid puudutava infoga, ärivõimaluste pakkumised ja taotlused, ainestik, tehingu kuupäev ja koht, meeldetuletused, info rühmas kauplemise kohta.

Äriprofiil:
analüütilise modelleerimisega tuletatud äriprofiil, VIP ja sarnased märgistused, kavatsus autot osta (millal, mis ja rahastus), huvi proovisõidu vastu, maksevõime.

Info sisekontrolli ja -juurdluste kohta:
sisejuurdluste dokumentatsioon, puuduste avalikustamise juhtumid, sisesüsteemide logid, interneti kasutamise/käitamise logid, e-posti kasutamise/käitamise logid, telekommunikatsioonivahendite kasutamise/käitamise logid.

Videovalvesüsteemide salvestised:
videovalvesüsteemide salvestised.

Sisendsüsteemide salvestised:
sisendsüsteemide salvestised.

Info hoones liikumise kohta:
info külalisteraamatust.

Fotod/videod:
fotod, videod.

Helisalvestised:
helisalvestised.

Nende andmete põhjal tuletatud suhtlus, vastasmõju ja profiilid:
jututoad (reaalajas teated), jutuajamised, suhtlus e-postiga, käitumine või lehitsemine/klikkimine/otsimine ja kuulamine/lehitsemine internetis/e-kirjades/meedias/rakendustes, vastutava töötleja kohta tagasiside/küsitluste/kommentaaride/soovituste/kaebuste kaudu saadud info, suhtlemistüübi või -vormi heakskiitmine/taunimine.

Toote tehniline info:
VIN-kood, registrimärk, info eseme (näiteks sõiduki) kasutamisviisi kohta, info sõiduki omanduse kohta, info teeninduse külastamise kohta, eseme tehniline kirjeldus (näiteks sõiduki värv).

Asukohaandmed:
GPS- või transponderipõhised asukohaandmed, muudest tegevustest (näiteks kaupmehe asukohas tehtud kaardimaksetest) tuletatud asukohaandmed.

Võrguidentifikaatorid:
MAC-aadress, IP-aadress, seadme sõrmejärg, küpsised või sarnased veebilehitseja tehnoloogiad.

Info õpingute käigu kohta:
õppevorm, õpitav eriala, hinded, hinnangud üliõpilasele, töökogemus.

AUTO 100 AS privaatsustingimused 25. mai 2018

1. Käesolevad privaatsustingimused (tingimused) informeerivad andmesubjekti Auto 100 AS (registrikood 11127264) andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel.

2. Auto 100 AS töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses sätestatud alusel, milleks peamiselt on leping Auto 100 AS ja andmesubjekti vahel, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusolek. Auto 100 AS tagab andmesubjektile piisava teabe andmete töötlemise aluste ja ulatuse kohta. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks.
3. Auto 100 AS seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastavad Auto 100 AS klienditeenindajad meie müügisalongides või veebis avaldatud telefoninumbritel. Eelistatult palume isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes ühendust võtta spetsiaalsel e-maili aadressil info@auto100.ee.

4. Auto 100 AS kuulub Semler Gruppen A/S kontserni. Teiega sõlmitud lepingute täitmiseks ning pakutava kogemuse parandamiseks võib olla vajalik isikuandmete töötlemine Semler Grupp A/S kontserni poolt. Nendel eesmärkidel on Auto 100 AS-l õigus edastada isikuandmeid järgmistele Auto 100 AS-ga samasse kontserni kuuluvatele isikutele: Rohe Auto AS (registrikood 11591048), Auto 100 [LÄTI ÜHING], Auto 100 [LEEDU ÜHING], Auto 100 Premium (registrikood: 16740742) SKO Motors OÜ (registrikood 12458158); AS Adole Invest (registrikood 10963053), Semler Baltic OÜ (registrikood 12751289).

5. Auto 100 AS töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel vastutava töötlejana, peamiselt meie toodete ja teenuste müügil ning müügiks pakkumisel. Auto 100 AS võib isikuandmeid töödelda ka teiste isikute volitatud töötlejana (nt müüdavate toodete ja teenuste tootjate, liisingu- või kindlustusteenuse pakkuja esindajana). Teiste vastutavate töötlejate poolt kontrollitavale isikuandmete töötlemisele võivad rakenduda vastavate vastutavate töötlejate privaatsustingimused, millega soovitame eraldi tutvuda.

6. Auto 100 AS töötleb vastutava töötlejana andmesubjektiga sõlmitud lepingu alusel isiku andmeid, mis on vajalikud andmesubjektiga sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks, lepingupartneri identifitseerimiseks, lepingu ja lepingust tulenevate lisakohustuste (nt müügigarantii, järelgarantii, tagasikutsumised) vastastikuseks täitmiseks, riiklike ametkondadega suhtlemiseks Auto 100 AS juriidiliste kohustuste täitmiseks (sh nt Maanteeametiga) ning õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste ja vastavate kohustuste täitmise kohta.

7. Auto100 AS töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
a. Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et analüüsi tulemuste abil parendada teenuste ja kaupade valikut ning teha kliendile paremaid pakkumisi;
b. Kliendirahulolu uuringu teostamiseks kliendirahulolu uuringut korraldavale ettevõttele (käesoleval ajal AS EMOR (registrikood 10076576) ja Dive Eesti OÜ (registrikood 11450019);
c. Auto 100 AS reklaam- ja infomaterjalide edastamiseks posti või e-posti teel (otseturustus). Sellel eesmärgil töötleme ennekõike järgmisi isikuandmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste kohta.

8. Auto 100 AS arendab pidevalt oma kaupade ning teenuste pakkumist. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on Auto 100 AS-l õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid lisaks käesolevates tingimustes nimetatutele. Samadel põhjustel võib Auto 100 AS-il tekkida vajadus töödelda andmeid ka muudel kui käesolevatest tingimustes sätestatud eesmärkidel. Käesolevas punktis märgitud vajaduse tekkimisel hindab Auto 100 AS vastava töötlemise õiguspärasust, tagab andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt õigusaktide nõuetele.

9. Auto 100 AS tegutseb toodete ja teenuste edasimüüjana. Ühtlasi kasutab Auto 100 AS oma kaupade ja teenuste müügil alltöövõtjaid. Seetõttu võib olla käesolevate tingimustega lubatud ulatuses andmete töötlemiseks olla vajalik või otstarbekas isikuandmete edastamine meie tarnijatele või alltöövõtjatele. Käesoleval hetkel edastab Auto 100 AS nendel põhjustel isikuandmeid isikutele, kes on loetletud veebilehel https://www.skoda.ee/teenindus-ja-varuosad/teenindusvork .

10. Auto 100 AS tagab, et kõik isikud, kellele Auto 100 AS edastab punkti 9 alusel isikuandmeid nende töötlemiseks vastutava töötlejana, töötlevad isikuandmeid rangelt vastavalt Auto 100 AS juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega.

11. Auto 100 AS säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Auto 100 AS ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. Auto 100 AS säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.

12. Andmesubjektil on Auto 100 AS suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel: a. õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
b. õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
c. õigus nõuda isikuandmete kustutamist; d. õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
e. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
f. õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
g. õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.

13. Punktis 12 märgitud õiguste teostamiseks palub Auto 100 AS pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole. Samadel kontaktidel palume pöörduda küsimustega, mis puudutavad isikuandmete töötlemist Auto 100 AS poolt isikuandmete töötlemiseks volitatud kolmandate isikute poolt.

14. Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks Auto 100 AS poolt andmesubjektile lepingujärgse teenuse osutamine. Sellisel juhul on Auto 100 AS-l õigus keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ning teenuste osutamisest ja/või lõpetada ühepoolselt Auto 100 AS ja andmesubjekti vahel sõlmitud leping.

15. Kliendil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et Auto 100 AS töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.

16. Käesolevad tingimused kehtivad alates 25. mai 2018. Auto 100 AS võib tingimusi muuta uue tingimuste tervikversiooni kehtestamise kaudu.