OBFCM ANDMETE LUGEMINE

EUROOPAS KEHTIVAD MÜÜGI, TEENUSTE JA TURUNDUSMEETMETE PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Hea klient

Meie esindust külastades viime läbi kõik protsessid, mis on vajalikud ettenähtud teenuse osutamiseks ning teie vajadustele vastamiseks. Tavaliselt kaasneb sellega rida tegevusi, mille käigus Teie kui kliendi andmeid ja Teie auto andmeid töödeldakse; ŠKODA AUTO a.s osaleb neis protsessides Teie auto tootjana. Eelkõige hõlmab see teenindusprotsesse, uue või kasutatud auto ostmist või kliendiküsitluste läbiviimist.

Järgnevalt teave selle kohta, kuidas ŠKODA AUTO a.s asjakohaseid andmeid töötleb.

Töötleja

Need privaatsuspõhimõtted sisaldavad teavet selle kohta, kuidas ŠKODA AUTO a.s, Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav, mis on kantud Praha linnakohus ettevõtete registrisse registrinumbriga B 332 (edaspidi ŠKODA AUTO a.s), kogub, töötleb ja kasutab teie isikuandmeid.

Teie isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

Sõidukis olevate kütusejälgimise andmete (OBFCM andmete) lugemine

Täitmaks seaduse nõudeid (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/392), loetakse sõiduki salvestatud kütusekulu ja sõidetud kilomeetrite andmeid (sõidukis paiknevad kütusekulu jälgimise andmed) siis, kui sõiduk võetakse vastu hooldamiseks või remontimiseks ning need andmed saadetakse Euroopa Komisjonile koos sõiduki identifitseerimis-numbriga.

Andmete töötlemist, edastamist ja säilitamist reguleerivad selle seadusenõude sätted; kliendid võivad eelnimetatud tegevustest selgesõnaliselt keelduda, enne kui andmeid volitatud töökojas loetakse.

Teie andmed kustutatakse hiljemalt 15 aasta möödudes või vastavalt seadusenõuetele, nt niipea, kui eesmärk, milleks andmeid koguti, enam ei kehti ning tingimusel, et pole muid kohustusi neid säilitada.

Teie õigused

Teil on igal ajal ja tasuta õigus kasutada ŠKODA AUTO a.s suhtes õigusi, mille kohta leiate lisateavet järgmiselt veebilehelt: https://skoda-auto.com/other/personal-data.

Õigus juurdepääsule: Teil on õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, mida me säilitame; saada teavet selle kohta, millises ulatuses teie isikuandmeid töödeldakse või teistega jagatakse ning õigus saada koopia isikuandmetest, mida teie kohta säilitame.

Õigus andmete parandamisele: Teil on õigus nõuda teie enda kohta käivate, mis tahes ebatäpsete või ebatäielike isikuandmete parandamist.

Õigus andmete kustutamisele: Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist, kui andmekaitse üldmääruse (GDPR) 17. artiklis sätestatud tingimused on täidetud. Selle järgi on teil näiteks õigus nõuda, et teie andmed kustutatakse, kui andmed pole enam vajalikud selleks eesmärgiks, milleks need koguti. Lisaks võite nõuda kustutamist juhul, kui töötleme teie andmeid teie nõusoleku põhjal ning kui olete oma nõusoleku tagasi võtnud.

Õigus andmete töötlemise piiramisele: Teil on õigus nõuda oma andmete piiramist, kui andmekaitse üldmääruse (GDPR) 18. artiklis sätestatud tingimused on täidetud. See kehtib näiteks juhul, kui vaidlustate oma andmete õigsuse. Võite nõuda töötlemise piiramist selleks ajavahemikuks, kui andmeid kontrollitakse.

Õigus keelduda: Teil on õigus mitte lubada oma andmeid töödelda, kui töötlemine põhineb ülekaalukatel huvidel või kui teie andmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil. Keeldumine on lubatav juhul, kui töötlemine toimub kas avalikes huvides või avaliku võimu teostamiseks või kui see toimub kas ŠKODA AUTO a.s või kolmanda osapoole õigustatud huvi kohaselt. Kui te ei luba oma andmeid töödelda, palun andke meile teada oma keeldumise põhjus(ed). Lisaks on teil õigus keelata oma andmete töötlemine otseturunduse eesmärgil. See kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud otseturundusega.

Õigus andmete ülekandmisele: Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul või lepingu täitmisel ning kui töötlemine toimub automatiseeritud viisil, on teil õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele andmetöötlejale.

Õigus nõusoleku tagasivõtmisele: Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek andmete töötlemiseks tagasi võtta mis tahes hetkel ja tasuta ning nõusoleku tagasivõtmine kehtib edasiulatuvalt.

Õigus esitada kaebus: Teil on ka õigus esitada kaebus järelevalveasutusele selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme, (https://www.uoou.cz/en/).

Teie kontaktandmed

Kontaktisikud, kelle poole pöörduda oma õiguste kasutamiseks

Kontaktisikud, kelle poole pöörduda oma õiguste kasutamiseks ja lisainfo saamiseks, leiate järgmiselt veebilehelt:

https://skoda-auto.com/other/personal-data.

Andmekaitseametnik

Teie kontaktisik andmekaitsega seotud küsimustes on meie andmekaitseametnik:

Data protection officer of ŠKODA AUTO a.s

Tr. Václava Klementa 869, 39301 Mladá Boleslav

DPO@skoda-auto.cz