Info isikuandmete töötlemise kohta

Turundustegevuste teostamine


PÖÖRDUMINE ŠKODA KAUBAMÄRGI TOODETE JA TEENUSTE PAKKUMISEGA, SEALHULGAS INFO PAKKUMINE TOODETE, TEENUSTE, ÜRITUSTE, VÕISTLUSTE KOHTA, UUDISKIRJADE SAATMINE JA PÜHADETERVITUSED

Töötlemise otstarve:
Pöördumine ŠKODA kaubamärgi toodete ja teenuste pakkumisega, sealhulgas info pakkumine toodete, teenuste, ürituste, võistluste kohta, uudiskirjade saatmine ja pühadetervitused.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Sinu isikuandmeid kasutatakse Sinu teavitamiseks Teenindus- ja müügipartnerite toodete ja teenuste, ürituste, võistluste, uudistetellimuste, reklaamide, jaotuskataloogide ja pühadetervituste kohta. Me võime ka kasutada osa Sinu isikuandmetest ülalmainitud suhtluse suunamiseks.

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on õigus töödelda isikuandmeid Sinu antud nõusoleku alusel. Kui Sa ei andnud meile oma nõusolekut, et töötle me sel põhjusel Sinu isikuandmeid.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, kirjeldavad andmed, äriprofiil, toote tehniline info, kauplemisajalugu, info pere ja teiste inimeste kohta, suhtlemine, vastasmõjud ja nende andmete põhjal tuletatud profiilid, võrgu identifikaatorid.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
5 aastat pärast isikuandmete töötlemise nõusoleku andmist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Turundusagentuurid, ürituste korraldamise agentuurid, meediaagentuurid, jaotusvõrgu liikmed, serverioperaatorid, külalisi haldavad agentuurid, infotelefon. Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Millised on Sinu õigused?

Isikuandmete töötlemise käigus on Sul järgnevad õigused:

Ligipääs töödeldavatele isikuandmetele.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamine.

Ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamine.

Isikuandmete kustutamine otstarbe õigusliku aluse tühistamisel või ebaseadusliku töötlemise korral.

Andmete töötlemise piiramine.

Sinu isikuandmete väljavõte masinloetaval kujul Sinu või teise vastutava töötleja jaoks.

Vaide esitamine andmete töötlemise kohta, kui te usute, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

Mitte olla automaatse otsusetegemise subjekt.

Kuidas Sa saad oma õigusi teostada?

Seoses Sinu õiguste teostamisega võib ettevõte AUTO 100 AS nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

Isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud päringute jaoks kasuta järgmisi sidekanaleid:

Elektrooniliselt:

Postiga:

Auto 100 AS
Reg. kood: 11127264
Mustamäe tee 16, Tallinn, 10617

Andmekaitseametnik (DPO)

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võid otse ühendust võtta ettevõtte Auto 100 AS andmekaitseametnikuga (DPO).


info@auto100.ee

Kaebuse esitamine

Juhul, kui Sa pole nõus viisiga, kuidas AUTO 100 AS töötleb või käitleb Sinu isikuandmeid, võid esitada kaebuse AUTO 100 AS andmekaitseametnikule (DPO) või esitada kaebuse järelevalveasutusele.

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON
Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129
627 4135
http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon