Info isikuandmete töötlemise kohta

Võistluste korraldamine ja seal hääletamine

Käesoleva dokumendiga anname meie kui isikuandmete vastutav töötleja – ettevõte ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, registreerimisnumber 00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistri alajaotuses B, kaust nr 332 (edaspidi „ŠKODA AUTO“) – infot isikuandmete töötlemise ja teie sellega seotud õiguste kohta.

Isikuandmete töötlemist teostatakse järgmise tegevuse käigus: Võistluste korraldamine ja seal hääletamine

Võistluste korraldamine ja seal hääletamine

Töötlemise otstarve:
Võistluste korraldamine ja ausa hääletamise tagamine hääletusega võistlusel

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Kui Sa peaksid osalema mõnel võistlusel, mida me korraldame oma tegevuse osana, kasutame Sinu isikuandmeid, kui Sa oled võistlusel osavõtja, st Sinu andmeid ja Sinu lapse andmeid, kui Sa oled võistluses osaleja seaduslik eestkostja, et me saaksime Sind arvata osalejate hulka, hinnata võistluse käiku ja saata või anda auhindu. Neid tegevusi viime läbi meie ise või kolmandad isikud – agentuurid. Nende andmete abil saame samuti tagada, et olukorrad, kus üks isik hääletab mitu korda, oleksid minimeeritud.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, sest see on meile vajalik täitmaks oma kohustusi seoses väljakuulutatud võistlusega. Isikuandmete andmine on Sinu lepinguline kohustus ja kui Sa neid ei anna, ei saa tee selle tulemusena võistlusel osaleda.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
1 aasta pärast võistluse lõppu.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Võistlust läbiviivad agentuurid. Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse Sinult.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Millised on Sinu õigused?

Isikuandmete töötlemise käigus on Sul järgnevad õigused:

Ligipääs töödeldavatele isikuandmetele.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamine.

Ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamine.

Isikuandmete kustutamine otstarbe õigusliku aluse tühistamisel või ebaseadusliku töötlemise korral.

Andmete töötlemise piiramine.

Sinu isikuandmete väljavõte masinloetaval kujul Sinu või teise vastutava töötleja jaoks.

Vaide esitamine andmete töötlemise kohta, kui te usute, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

Mitte olla automaatse otsusetegemise subjekt.

Kuidas Sa saad oma õigusi teostada?

Seoses Sinu õiguste teostamisega võib ettevõte AUTO 100 AS nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

Isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud päringute jaoks kasuta järgmisi sidekanaleid:

Elektrooniliselt:

Postiga:

Auto 100 AS
Reg. kood: 11127264
Mustamäe tee 16, Tallinn, 10617

Andmekaitseametnik (DPO)

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võid otse ühendust võtta ettevõtte Auto 100 AS andmekaitseametnikuga (DPO).

info@auto100.ee

Kaebuse esitamine

Juhul, kui Sa pole nõus viisiga, kuidas AUTO 100 AS töötleb või käitleb Sinu isikuandmeid, võid esitada kaebuse AUTO 100 AS andmekaitseametnikule (DPO) või esitada kaebuse järelevalveasutusele.

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON
Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129
627 4135
http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon