See on avalehe täiendav leht. Tagasi pöördumiseks klikkige nupul.

ETTEVÕTTE ÜLDJUHTIMINE

Ettevõtte üldjuhtimine

Ettevõtte üldjuhtimine on süsteem ettevõtte juhtimiseks ja järelevalveks. See määratleb, kuidas õigused ja kohustused jaotuvad ettevõte sidusrühmade, sealhulgas osanike, tegevjuhtkonna, juhtorganite, töötajate ja klientide vahel. Ettevõtte üldjuhtimise süsteem on kogum juriidilisi ja täidesaatvaid meetodeid ja protseduure, mis volitab meid hoidma tasakaalustatud suhteid ettevõtte ja tema töötajate vahel.

Eesmärk on tööle rakendada vastutustundlik, pädev ja läbipaistev ärijuhtimine, mis keskendub ettevõtte pikaajalisele edule ja sidusrühmade huvide kaitsele.

ŠKODA AUTO kontsern peab väga oluliseks, et töötajad, äripartnerid, kõik kliendid ja laiem avalikkus peaks teda edukaks, läbipaistvaks ja avatud ettevõtteks.

Aastal 2007 kirjutas ŠKODA AUTO kontsern alla asjakohastele soovitustele ja reeglitele, mis on ära toodud 2004. aastal Tšehhi Väärtpaberikomisjoni juhtimisel parandatud ja täiendatud versioonis OECD Põhimõtetel Rajanevatest Ettevõtte Juhtimise Headest Tavadest („Koodeks“). Oma sisemisi protsesse ja reegleid pidevalt vastavalt Koodeksile parendades soovib ettevõte toetada läbipaistvat ja eetilist käitumist äri ajamisel Tšehhi Vabariigis.

Käitumiskoodeks

Samal ajal rajanevad ettevõtte põhimõtted „ŠKODA AUTO kontserni käitumiskoodeksile“. Käitumiskoodeks omakorda baseerub üldkehtivatel ühiskondlikel väärtustel.

Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Ettevõtte sotsiaalse vastutuse kontseptsioon on ŠKODA AUTOle alati olnud keskse tähtsusega. Ettevõte on loonud tugevad sidemed mitte ainult oma töötajate ja nende peredega, vaid ka tehaste lähedal elavate inimestega. Ettevõtte sotsiaalse vastutuse raames on ŠKODA AUTO keskendunud liiklusohutusele, tehnikaharidusele, laste abistamisele, tõkkevabale liikuvusele, töötajate heaolule ja piirkonnasisesele harmooniale. ŠKODA AUTO on samuti paljude kultuuri- ja spordiürituste sponsor nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel. Lisaks soovitab ŠKODA AUTO oma allhankijatel järgida kliendirahulolu tagamiseks ettevõtte sotsiaalse vastutuse põhimõtteid ning hoiab nendega häid suhteid.

Riskijuhtimissüsteem

KODA AUTO kontserni riskijuhtimise struktuur on üles ehitatud Volkswageni kontserni sisestele ühistele riskijuhtimise põhimõtetele, mis vastavad Saksamaa õigusaktide nõuetele. Riskijuhtimine kui korporatiivse protsessi osa peab täpselt ära näitama üksikud riskid kuni pisimate detailideni, hindama nende suurust, rakendama meetmeid riskide kõrvaldamiseks ja dokumenteerima nende meetmete tõhusust.

Riskijuhtimise organisatsioon

ŠKODA AUTO kontserni tegutsemine autoturgudel kõikjal maailmas tekitab arvukalt riske, mis võivad kahjustada tema finantstulemusi ja äriedu. Samal ajal võivad majanduslikud ja seadusandlikud muudatused pakkuda võimalusi, mida kontsern seejärel püüab ära kasutada oma konkurentsivõime säilitamiseks ja tugevdamiseks.

Seaduskuulekus

ŠKODA AUTO a.s ettevõttena ja ŠKODA AUTO kontsern tervikuna järgivad rangelt kohustust täita õigusakte, sisemisi eeskirju, eetikapõhimõtteid ja teisi vabatahtlikke kohustusi. Seaduskuulekus laieneb väljapoole ärisuhteid, hõlmates tegevust nii kontserni sees kui ka väljaspool. Sel viisil kuulutab ŠKODA AUTO kontsern valjult ja selgelt, et tema tegevus vastab juriidilistele ja eetilistele normidele konkurentsi, rahanduse ja maksude, keskkonnakaitse ja töötajatega suhtlemise vallas, sealhulgas võrdsete võimaluste tagamisel.

ŠKODA AUTO a.s omab juhtimise, riskide ja seaduskuulekuse osakonda, mis tegeleb nende väärtuste järgimise järelevalvega. Osakonna töö hulka kuulub konsulteerimine kõigi seaduskuulekusega seotud teemade osas ja vastavate meetmete juurutamine, et tõsta seaduskuulekuse tõelise väärtuse alast teadlikkust töötajate hulgas.

ŠKODA AUTO kontsern usub veendunult, et majanduslik edu on jätkusuutlik ainult siis, kui kõik järgivad reegleid. Vabatahtlikud standardid – mis koosnevad seadusandlikest ja sisemistest nõuetest, võetud kohustustest tulenevatest järgmistest kohustustest ja eetikapõhimõtetest – on ettevõtte tugisammas ning moodustab otsuste tegemise vundamendi. Seaduskuulekuse tegevused annavad vahendi Volkswageni kontserni määratletud strateegia elluviimiseks ja on osa üleilmsetest jõupingutustest seaduskuulekuse osas.

Käitumiskoodeks

Käitumiskoodeks võtab kokku fundamentaalsed põhimõtted ja on ŠKODA AUTO kontserni töötajate käitumise aluseks, aidates kaasa juriidiliste ja eetiliste probleemide lahendamisele.

ŠKODA kontserni maine on põhiväärtus, mis rajaneb meie töötajate poolt kõikjal maailmas üles näidatud kindlameelsusel käituda vastavalt meie Käitumiskoodeksile ja kõigile seadustele. „ŠKODA AUTO kontserni Käitumiskoodeks“ on saanud osaks meie ettevõtte kultuurist.

Teavitajate süsteem

Teavitajate süsteem annab kõigile töötajatele, äripartneritele ja kõigile teistele inimestele diskreetse ja usaldusväärse võimaluse viidata konkreetsetele kahtlustele kehtivate seaduste või meie ettevõtte sise-eeskirjade rikkumise kohta, kui puututakse kokku sellise käitumisega.

Teavitajatel on järgmised võimalused edastada oma ettekandeid Volkswageni juurdlusbüroole.

Orjapidamine ja inimkaubandus

See deklaratsioon on tehtud vastavalt 2015. aastal kehtestatud Suurbritannia tänapäevase orjuse seaduse paragrahvile 54.