See on avalehe täiendav leht. Tagasi pöördumiseks klikkige nupul.

JÄTKUSUUTLIK ARENG

Sissejuhatus

ŠKODA AUTO propageerib majandusliku ja sotsiaalse arengu vastavusse viimist ökosüsteemi võimalustega ning loodusväärtuste ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamist praegustele ja tulevastele põlvkondadele. ŠKODA jätkusuutlikkuse strateegia toetub sotsiaalsetele, majanduslikele ja keskkonnaalastele sammastele. Sinna hulka kuuluvad ettevõtte sotsiaalse vastutuse strateegia, keskkonnastrateegia Green Future ning eetilise ja läbipaistva käitumise põhimõtted.

Ettevõtte tippjuhtkonda teavitatakse regulaarselt jätkusuutlikkuse haldamisest ettevõttes. ŠKODA AUTO avaldab alates aastast 2007 igal teisel aastal jätkusuutlikkuse aruande sellealaste tegevuste kohta. 2019. aastal avaldati seitsmes niisugune aruanne aastate 2017/2018 kohta, mis koostati vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud globaalse aruandluse algatuse (GRI) standarditele.

Keskkonnakaitse

Ehkki ŠKODA AUTO tootmismaht on alates Volkswageni kontserniga liitumisest aastal 1991 rohkem kui kolmekordistunud, pole keskkonnale tekitatav absoluutkoormus kasvanud. Vastupidi, mõningad näitajad nagu veekulu ja õhusaaste on märkimisväärselt vähenenud. Seda on saavutatud tänu suurtele keskkonnakaitse alastele investeeringutele, mis on suunatud peamiselt energiaallikate kaasajastamisse, tipptehnoloogiaga kerevärvimistsehhide ja heitveepuhastite ehitamisse ning maapinna ja põhjavee kaitsesse, samuti on rakendatud energiasäästumeetmeid.

ŠKODA vähendab miinimumini oma tegevusest tuleneva pikaajalise keskkonnamõju. ISO 14001 audit on kinnitanud ettevõttestrateegiaga võetud ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmist. Seega on ŠKODA AUTO olnud edukas oma püüdlustes jätkusuutliku arengu poole. Oma sisesüsteemide täiustamise käigus pälvis ŠKODA AUTO ka energiahaldussüsteemide (EnMS) sertifikaadi vastavalt ISO 50001 normidele.

Sertifitseerimine

Integreeritud haldussüsteemi tõhusust ja sobivust kontrollib igal aastal sõltumatu tunnustatud ettevõte. Vastavust rahvusvaheliste standardite ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 50001 nõuetega kinnitatakse tunnustatud sertifitseerimiskeskuse vastavussertifikaatidega (ŠKODAl puudub veel ISO 27001 vastavussertifikaat).

ISO 9001 kvaliteedijuhtimise süsteem on üks auto tüübikinnituse saamise eeldustest vastavalt Euroopa Liidu ja enamiku teiste meie turgude õigusaktidele. Ilma tüübikinnituse ja vastavussertifikaadita ei lubata meil oma autosid müüa.

Energiahaldussüsteem EnMS

Energiahaldussüsteemi põhieesmärgiks on täita ettevõttestrateegias võetud kohustused ning rakendada vajalikud meetmed ehitiste, seadmete ja rajatiste energiatarbe vähendamiseks. Rahvusvahelise standardi kehtestamine peab vähendama kasvuhoonegaaside heitkogust ja teisi sellega seotud keskkonnamõjusid. Boonuseks on energiale minevate kulude vähenemine.

Keskkonnahalduse süsteem EMS

ŠKODA AUTO keskkonnahalduse süsteem on sertifitseeritud vastavalt standardile EN ISO 14 001:2004 ning moodustab osa integreeritud haldussüsteemist. EMS hõlmab järgmisi tegevusi Mladá Boleslavi, Kvasiny ja Vrchlabí tehastes:

• mootorsõidukite, osade ja tootmisvahendite väljatöötamist, valmistamist, müüki ja hooldust,

• sõidukite poolkomplektide või kokkupandavate komplektide tootmist ja transporti ning originaalvaruosade ja -tarvikute müüki

Kvaliteedijuhtimissüsteem QMS

QMS-audit hindab reaalse tegevuse vastavust ISO 9001 ning VDA 6.1 ja 6.4 kvaliteedijuhtimissüsteemide nõuetega vastavalt IMS-i juhendites ja muudes dokumentides toodud kirjeldustele. QMS-audit on samuti IMS-auditi üks osa.

Põhimõtted

ŠKODA AUTO ettevõtte põhimõtted on tippjuhtkonna deklaratsioon ettevõtte strateegial põhinevate kavatsuste ja printsiipide kohta. Need käivad kvaliteedi, keskkonnakaitse, andmeturbe ning töötervishoiu ja -turvalisuse kohta.
ŠKODA AUTO ettevõtte põhimõtted

Eesmärgid

Meie eesmärgid, tuletatud GreenFuture visiooni ja keskkonnaülesande Go To Zero põhjalt:

Eesmärgid kuni 2025